Regelverk

Reklamation

Cypraea strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du vägledning till att lämna synpunkter och en reklamation enligt nedan. Det enklaste sättet att få rättelse är att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut eventuella frågetecken.

Klagomålsansvarig

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till Cypraeas klagomålsansvarige:

Simon Kas-Hanna
Cypraea AB
Nybrokajen 7,7tr. 111 48 Stockholm

Beskriv vad du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Värdepapperstillstånd

Cypraea AB, org.nr. 556977-7013, är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447. SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.  

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Cypraea. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svenskvpservice.se

Extern konsumentkontakt

Du kan även få ditt ärende prövat hos:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 – 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information kan även lämnas hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, www.konsumentbankbyrån.se.

En talan kan väckas i allmän domstol eller via konsumentvägledningen i din kommun.

Compliance

Bolagets regelefterlevnad hanteras av:

WESSLAU SÖDERQVIST ADVOKATBYRÅ
Kungsgatan 36, 103 98 Stockholm
Tel. 08 – 407 88 00
Ytterligare information finns på www.wsa.se.

Hållbarhetspolicy

Vår ambition är att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av vårt agerande samt skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att integrera hållbarhet i våra tjänster och erbjudanden till såväl befintliga som potentiella kunder. I miljöarbetet ska vi uppfylla de bindande krav som våra parter ställer på oss, samt lagar, föreskrifter och andra regleringar. Vår försäkringsförmedling är heltäckande och individuellt anpassad oavsett om det gäller att bistå kunderna vid val av försäkringar och/eller enskilda tjänster. Varje kund har specifika preferenser kring målavkastning, risk och placeringshorisont samt en ökad fokus på hållbarhet.

Vi på Cypraea arbetar aktivt med att möta den ökade efterfrågan på hållbarhet, dels genom att erbjuda våra kunder tjänster och verktyg för att säkerställa att vår rådgivning sker på ett tydligt, effektivt och hållbart sätt. Cypraea säkerställer också att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i vår försäkringsförmedling.

Hållbarhetsrisk

En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker kan på samma sätt som övriga risker ha en potentiell negativ påverkan på investeringar som genomförs. Mot bakgrund av detta integreras hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut.

För att Cypraea och rådgivaren ska kunna identifiera och bedöma hållbarhetsriskerna för investeringar relaterade till vårt försäkringsförmedlingstillstånd har företaget bland annat tillgång till information från produktleverantörer och försäkringsbolag.

För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Cypraea följande åtgärder:

  • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär.
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning och försäkringsförmedling utifrån kundens önskemål.
  • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.

Huvudsakligen negativa konsekvenser

I avvaktan på kompletterande regler i delegerade akter har Cypraea har valt att avvakta med att ange att Bolaget beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investerings- eller försäkringsrådgivning enligt art. 5 i Disclosureförordningen. För att kunna bedöma investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer behöver de negativa konsekvenserna som uppstår i de investeringar som görs kunna genomlysas och mätas på ett tillförlitligt sätt. För att kunna genomföra sådana mätningar behöver det finnas standardiserade data. I tiden innan denna data kan levereras anser inte Cypraea att det på ett tillförlitligt sätt går att mäta investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Bolaget följer tillsammans med Bolagets funktion för regelefterlevnad utvecklingen på området och har för avsikt att omvärdera detta beslut så snart pålitliga mätningar kan göras och vederhäftig information kan lämnas i dessa avseenden.

Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker

Enligt Disclosureförordningen ska Cypraea i sin ersättningspolicy inkludera information om hur ersättningspolicyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker. Då Cypraea tillämpar rörliga ersättningar förväntas Cypraeas försäkringsförmedlare att följa hållbarhetspolicyn avseende hur hållbarhetsrisker beaktas vid rådgivningen. Det är av största vikt att Cypraea försäkrar sig om att dess ersättningspolicy är förenliga med och främjar en sund och effektiv riskhantering där hållbarhetsrisker utgör en del. Ett led i detta arbete är att identifiera och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter. Cypraea har för detta ändamål interna rutiner och riktlinjer för att hantera och identifiera intressekonflikter på ett ändamålsenligt sätt.

 

GDPR

Läs hur Cypraea behandlar personuppgifter nedan. 

Öppna här