Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Uppgifter som direkt kan användas för att identifiera dig, såsom namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer. Uppgifter som är kopplat till din kundprofil hos Cypraea, såsom kundnummer och kontonummer eller produkter och tjänster som du använder, försäkringsengagemang samt annan historisk information kopplat till din kundprofil.

Ändamål med insamlingen?

Dina personuppgifter används framförallt i syfte att uppfylla det avtal Cypraea har eller är på väg att ingå med dig som kund samt för att uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har som finansiell rådgivare. Dina personuppgifter som Cypraea behandlar används exempelvis för att kunna identifiera dig som kund och därmed kunna skydda dina konton och engagemang hos oss. Vidare används informationen för att främja säkerhet och trygghet när du som kund använder våra produkter och tjänster.

Detta sker exempelvis genom att Cypraea undersöker misstänkta aktiviteter eller överträdelser som penningtvätt och finansiering av terrorism (AML).Vi arbetar för att erbjuda dig som kund marknadens bästa tjänster och produkter. Därför kan dina personuppgifter komma att användas inom ramen för affärsanalys och affärsutveckling i syfte att förbättra Cypraeas produktutbud. Vidare behöver Cypraea ibland kommunicera information om produkter och tjänster med dig som kund. Kommunikation kan dessutom ske för att utföra kundundersökningar. Dina personuppgifter kan då komma att användas för att möjliggöra denna kommunikation. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring. Personuppgifterna kan komma att användas för att rikta erbjudanden till dig.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Cypraea och därmed har du rätt att:

  • få registerutdrag,
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
  • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; Cypraea kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av kundförhållandet eller på grund av lagstiftning.
  • invända mot behandlingen av personuppgifter,
  • under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Cypraea som du själv har tillhandahållit Cypraea samt rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Du kan alltid vända dig till Cypraeas kundservice för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte önskar vara mottagare av viss kommunikation från Cypraea.

Så raderar eller rättar du information?

Om du har frågor angående Cypraeas dataskyddsriktlinjer eller integritets- och dataskydd kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@cypraea.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du kan alltid vända dig till Cypraeas kundservice för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte önskar vara mottagare av viss kommunikation från Cypraea.

08-410 64 655

info@cypraea.se

Om du har frågor eller klagomål som rör Cypraeas personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Period som uppgifterna lagras

Cypraea sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller använder en viss produkt eller tjänst som Cypraea tillhandahåller, alternativt så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dina personuppgifter sparas även så länge det krävs enligt lag för att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger Cypraea. Utöver detta kan Cypraea komma att spara personuppgifter under ytterligare tid på grund av potentiella juridiska anspråk.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av Websupport. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Sverige. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.